Hierbij de stand na de 6e ronde van de 4e periode van de Interne Jeugdcompetitie

 

Stand na 6e ronde, 4e periode                Keizergroep (40)
    Naam                           ini   zw rating  gespeeld tegen  pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Thijmen Terpstra               (TT)  z1 (1051)   Im=AR+LE+PH+   84
02. Imre Woest                     (Im)#    (1276)   TT=JM+TH+DV=   82
03. Lars Rutjens                   (LR)#    ( 869)   JM=-- Lu+AS+   82
04. Ilan van der Zand              (IZ)     (1319)   PH-KS+BM+YH+   80
05. Mahbod Hatamirad               (MH)  w1 ( 793)   Ya+GB+Si=RL+   80
06. Lucas van der Weiden           (Lu)# z1 ( 783)   ## LK=LR-WW+   80
07. Tom van 't Hoff                (TH)# z2 (1416)   MR=BZ=Im-##    78
08. Lorens Konecny                 (LK)#    ( 921)   -- Lu=FS+--    78
09. Lodewijk Entrop                (LE)# z1 (1357)   -- MR=TT-GB+   78
10. Elmar Roothaan                 (ER)#    (1664)   -- HE+-- b(+   76
11. Mika Rutjens                   (MR)# z2 (1530)   TH=LE=BZ-PL=   76
12. Dick Vliek (S)                 (DV)# z2 (1663)   -- Ar=-- Im=   76
13. Mark Bakker                    (Ma)#    (1319)   -- A(+-- --    74
14. Yaron Huberts                  (Ya)# z1 ( 848)   MH-## PD+--    74
15. Wouter Wieggers                (WW)# z1 ( 669)   -- FS=AS+Lu-   74
16. Frank van Wijngaarden          (FW)# z1 (1473)   -- B(=-- --    72
17. Peter Hamers (S)               (PH)#    (1364)   IZ+-- -- TT-   72
18. Babak Zahmat (S)               (BZ)#    (1696)   -- TH=MR+##    71
19. Arthur Maters                  (Ar)# w1 (1655)   -- DV=-- --    70
20. Julian van Meegen              (JM)# z2 ( 814)   LR=Im--- --    70
21. Anna Martinez                  (AM)# w1 (1670)   -- -- -- --    68
22. Sara Martinez                  (SM)#    (1461)   -- -- -- --    68
23. Ian Kock                       (IK)# w1 (1375)   -- -- -- --    68
24. Jeroen van Onzen (S)           (JO)# w1 (2101)   -- -- sB+##    68
25. Malcolm Lok                    (ML)#    (1802)   -- -- -- --    68
26. Peter Lincewicz (S)            (PL)# w1 (1644)   -- ## -- MR=   67
27. Bart vd Akker (S)              (B()# w1 (1479)   -- FW=## --    67
28. Fred Schonis (S)               (FS)# w2 ( 943)   -- WW=LK-##    67
29. Theo Giesbers (S)              (TG)#    ( 775)   -- Si=RL-##    67
30. Jan M. van Leeuwen (S)         (jL)#    (1892)   -- ## -- --    65
31. Ad Braam (S)                   (AB)#    (1491)   -- ## -- --    65
32. Arie Schouten (S)              (A()# z1 (1491)   -- Ma-## --    65
33. Hendrik Elsinga (S)            (HE)# z1 (1480)   -- ER-## --    65
34. Kees Spruyt (S)                (KS)# z1 (1424)   -- IZ-## --    65
35. Arnoud Roothaan (S)            (AR)# w1 (1277)   -- TT-## --    65
36. Gerjan Brands (S)              (GB)#    (1074)   -- MH-## LE-   65
37. Sebas Beumer (S)               (sB)# z1 (2085)   -- -- JO-##    64
38. Bert Maas (S)                  (BM)# w1 (1288)   -- -- IZ-##    64
39. Bart van Onzen (S)             (b()  w1 (2076)   -- -- -- ER-   61
40. Yannick van der Horst (S)      (YH)  w1 (1193)   -- -- -- IZ-   61

De volgende spelers spelen deze week mee in deze groep:
01. Sietse Twijnstra               (Si)#    ( 698)   PD+TG=MH=##    75
02. Mats Keurntjes                 (MK)  z1 ( 702)   RC+JA+DW+MJ+   72
03. Ruben Loonen                   (RL)  z1 ( 634)   JP+AS-TG+MH-   72
04. Abel Hogenhout                 (AS)# z2 ( 579)   ## RL+WW-LR-   70
Spelers no 3 en 4 schuiven alleen door als de groep even wordt

Stand na 6e ronde, 4e periode                Koningsgroep (14)
    Naam                           ini   zw rating  gespeeld tegen  pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Sietse Twijnstra               (Si)#    ( 698)   PD+TG=MH=##    75
02. Mats Keurntjes                 (MK)  z1 ( 702)   RC+JA+DW+MJ+   72
03. Ruben Loonen                   (RL)  z1 ( 634)   JP+AS-TG+MH-   72
04. Abel Hogenhout                 (AS)# z2 ( 579)   ## RL+WW-LR-   70
05. Pjotr Dam                      (PD)#    ( 684)   JA+Ya-SH+SL+   69
06. Sjoerd Loonen                  (SL)     ( 588)   DD=MJ+SG+PD-   69
07. Ruben Cabri                    (RC)# z1 ( 668)   SL-MK-Sm+##    68
08. Diede Hameleers                (DH)  z1 ( 536)   DW+DD+MJ+SG+   68
09. Jermo Aluy                     (JA)# w1 ( 618)   PD-Sm+MK---    65
10. Symen Goddijn                  (SG)#    ( 482)   DW+## SL-DH-   64
11. Julian van Dijk                (Ju)#    ( 796)   SL+-- -- --    62
12. Jian van de Pol                (JP)#    ( 627)   RL-## -- --    62
13. Dominick van Dijk              (DD)#    ( 595)   -- SL=DH---    61
14. Sam Michiels                   (Sm)#    ( 496)   -- JA-RC---    58

De volgende spelers spelen deze week mee in deze groep:
01. Merijn Jansen                  (MJ)#    ( 474)   SH+SL-DH-MK-   61
02. Sil Hameleers                  (SH)     ( 457)   MJ-DW-PD-DW+   61
03. Demian Wellink                 (DW)#    ( 435)   DH-SH+MK-SH-   61
04. Jesse Jansen                   (JJ)#    ( 444)   Iv+KD+GT+--    60
Spelers no 3 en 4 schuiven alleen door als de groep even wordt

Stand na 6e ronde, 4e periode                Damegroep (13)
    Naam                           ini   zw rating  gespeeld tegen  pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Merijn Jansen                  (MJ)#    ( 474)   SH+SL-DH-MK-   61
02. Sil Hameleers                  (SH)     ( 457)   MJ-DW-PD-DW+   61
03. Demian Wellink                 (DW)#    ( 435)   DH-SH+MK-SH-   61
04. Jesse Jansen                   (JJ)#    ( 444)   Iv+KD+GT+--    60
05. Karsten Dam                    (KD)  w1 ( 411)   JJ-Es+Fa+WH+   60
06. Thijs van Harten               (Th)#    ( 477)   KD+-- WH=GT+   59
07. Fardad Nejad                   (Fa)# w1 ( 413)   GT+FK+KD-Mc-   58
08. Wouter Hodzelmans              (WH)#    ( 418)   Fa=## Th=KD-   56
09. Floran Ahoud                   (Mc)# z1 ( 360)   RM-## FK+Fa+   56
10. Raphael van Meegen             (Rm)# w1 ( 394)   GT--- -- --    52
11. Iva Binnendijk                 (Iv)#    ( 308)   JJ-FK-RW+--    52
12. Guyon Terpstra                 (GT)#    ( 307)   Fa-JJ-Es-Th-   51
13. Marijn Cabri                   (MC)#    ( 397)   -- -- -- --    48

De volgende spelers spelen deze week mee in deze groep:
01. Elijah Sampson                 (Es)# z1 ( 381)   RW+KD-GT+SK+   55
02. Fabian Kenbeek                 (FK)# w1 ( 316)   Iv+Fa-Mc-RM+   52
03. Rick Wellink                   (RW)# w1 ( 316)   Es-Iv-AS+Ml+   49
04. Sylvan Kenbeek                 (SK)# w1 ( 309)   MS+SW-RM+Es-   49
Spelers no 3 en 4 schuiven alleen door als de groep even wordt

Stand na 6e ronde, 4e periode                Torengroep (12)
    Naam                           ini   zw rating  gespeeld tegen  pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Elijah Sampson                 (Es)# z1 ( 381)   RW+KD-GT+SK+   55
02. Fabian Kenbeek                 (FK)# w1 ( 316)   Iv+Fa-Mc-RM+   52
03. Rick Wellink                   (RW)# w1 ( 316)   Es-Iv-AS+Ml+   49
04. Sylvan Kenbeek                 (SK)# w1 ( 309)   MS+SW-RM+Es-   49
05. Ruben van der Meulen           (RM)#    ( 308)   Mc+-- SK-FK-   49
06. Jasmijn Leisink                (Ja)# w1 ( 245)   SW-BW+Je+##    47
07. Jessey Bogaerts                (Je)# w1 ( 285)   SW+Ja-LD-AS+   46
08. Boaz van Weele                 (BW)#    ( 280)   Ml-Ja-AS+--    46
09. Sem Wisse                      (SW)# w1 ( 267)   RW-Je-SK+--    44
10. Crijn Schumacher               (Cr)#    ( 231)   Je+GK+-- --    43
11. Mark Shrubsole                 (MS)#    ( 251)   Je-SK-Ml---    42
12. Ahmed Sahin                    (AS)     ( 195)   Ml+BW-RW-Je-   42

De volgende spelers spelen deze week mee in deze groep:
01. Marijn Lindeman                (Ml)  w1 ( 264)   AS-MS+Sl+RW-   45
02. Liam Denys                     (LD)#    ( 266)   AD+IM+Je+Sl+   40
03. Senne van het Loo              (Sl)# w1 ( 228)   AD=## Ml-LD-   39
04. Bram Bleumink                  (Ba)# w1 ( 219)   VM+AD+Sk=IM+   39
Spelers no 3 en 4 schuiven alleen door als de groep even wordt

Stand na 6e ronde, 4e periode                Lopergroep (11)
    Naam                           ini   zw rating  gespeeld tegen  pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Marijn Lindeman                (Ml)  w1 ( 264)   AS-MS+Sl+RW-   45
02. Liam Denys                     (LD)#    ( 266)   AD+IM+Je+Sl+   40
03. Senne van het Loo              (Sl)# w1 ( 228)   AD=## Ml-LD-   39
04. Bram Bleumink                  (Ba)# w1 ( 219)   VM+AD+Sk=IM+   39
05. Gurkan Kandemir                (GK)  w1 ( 206)   IM-VM-DL+Wh+   39
06. Pepijn van Dinther             (Pd)#    ( 249)   Ml+AS+-- --    38
07. Arnoud Dronkers                (AD)#    ( 222)   LD-Ba-VM+Sk+   38
08. Ilse van der Meulen            (IM)     ( 168)   GK+LD-Wh+Ba-   38
09. Vera Maters                    (VM)# z1 ( 164)   Ba-GK+AD-DL+   33
10. Son Stavenuiter                (So)#    ( 265)   -- -- -- --    28
11. Rinse van der Bent             (RB)#    ( 103)   -- -- -- --    28

De volgende spelers spelen deze week mee in deze groep:
01. Sander Koelmans                (Sk)# w1 ( 171)   Wu=Wh+Ba=AD-   32
02. Wout van Harten                (Wh)# z1 ( 164)   DL=Sk-IM-GK-   30
03. Daniel Lesnoj                  (DL)# w1 ( 123)   Wh=Wu+GK-VM-   30
04. Wu Liang                       (Wu)  z2 ( 141)   Sk=DL-TB-JL+   29
Spelers no 3 en 4 schuiven alleen door als de groep even wordt

Stand na 6e ronde, 4e periode                Paardengroep (10)
    Naam                           ini   zw rating  gespeeld tegen  pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Sander Koelmans                (Sk)# w1 ( 171)   Wu=Wh+Ba=AD-   32
02. Wout van Harten                (Wh)# z1 ( 164)   DL=Sk-IM-GK-   30
03. Daniel Lesnoj                  (DL)# w1 ( 123)   Wh=Wu+GK-VM-   30
04. Wu Liang                       (Wu)  z2 ( 141)   Sk=DL-TB-JL+   29
05. Sibren Beeker                  (SB)#    ( 234)   -- TB+LH+--    28
06. Matthias van Asperen           (ma)#    ( 132)   NT+-- jM-Ms+   26
07. Lucas Heijboer                 (LH)# z1 ( 124)   EG-SB-JL+JH+   24
08. Elmar de Groot                 (EG)#    ( 192)   -- LH+JH+--    23
09. Thijs Bouman                   (TB)# z1 ( 139)   SB-jM-Wu+JZ=   23
10. Martijn van Beekum             (MB)# w2 ( 125)   JZ-jM-## --    22

De volgende spelers spelen deze week mee in deze groep:
01. Jona Michiels                  (jM)     ( 209)   JH+TB+ma+Ms+   29
02. Jakob van Zanten               (JZ)#    ( 153)   DL=## JH=TB=   23
03. Metin Sahin                    (Ms)     ( 115)   NT+LV+ma-jM-   18
04. Jonathan Heringa               (JH)# w1 ( 100)   jM-EG-JZ=LH-   17
Spelers no 3 en 4 schuiven alleen door als de groep even wordt

Stand na 6e ronde, 4e periode                Pionnengroep (9)
    Naam                           ini   zw rating  gespeeld tegen  pnt
-----------------------------------------------------------------------
01. Jona Michiels                  (jM)     ( 209)   JH+TB+ma+Ms+   29
02. Jakob van Zanten               (JZ)#    ( 153)   DL=## JH=TB=   23
03. Metin Sahin                    (Ms)     ( 115)   NT+LV+ma-jM-   18
04. Jonathan Heringa               (JH)# w1 ( 100)   jM-EG-JZ=LH-   17
05. Nudem Turan                    (NT)# w1 ( 112)   ma-Ms-SS+--    15
06. Ilayda Karabulut               (IK)#    ( 121)   -- -- -- --     9
07. Lucas Velderman                (LV)#    ( 100)   -- JL=Ms---     9
08. Julia Loonen                   (JL)     ( 100)   LV=SS=LH-Wu-    7
09. Sil Schrijver                  (SS)#    ( 100)   -- JL=NT-##     5

Reikimaster0