(door Peter Hamers)Toen in het seizoen 2001-2002 het toenmalige bestuur, Schouten-Schoemaker-Kruiver, besloot om de statuten bij notariële akte te laten vastleggen, was hun voornaamste reden het ontlopen van hoofdelijke aansprakelijkheid bij de op dat moment al behoorlijk uitgedijde club. Dat was een juiste beslissing want er kunnen nu eenmaal dingen gebeuren die je als bestuur of bestuurder niet helemaal in de hand hebt, en het gaat natuurlijk niet aan dat mensen die vrijwillig een hoop vrije tijd en veel energie in de club stoppen in zo’n geval de gevolgen persoonlijk moeten dragen. Als ik het mij goed herinner was een belangrijke impuls tot die zet het feit dat de jeugdafdeling groeide als kool en de leiding ervan steeds meer de neiging vertoonde in zekere mate zelfstandig te willen opereren.

Thans is driekwart van onze leden jeugd. De doorstroming van de jeugd, en de integratie van jeugd en senioren is het stokpaardje van het huidige bestuur. Dat proces is volop aan de gang. De maandagavond wordt steeds meer bezocht door jeugdspelers en enkelen hebben al ondubbelzinnig gekozen voor de seniorenafdeling. In de OSBO-competitie komen drie volledige jeugdteams uit en zelfs in het 3e en 2e zullen jeugdspelers worden opgesteld. Wij hebben het dan over een nieuwe lichting, want in het eerste team nemen twee jeugdspelers al een tijd een prominente plaats in. Ik benadruk dit alles nog maar eens om aan te geven dat de inbreng van de jeugd al veel en veel meer is dan louter getalsmatig.

Alleen al vanwege dat grote getal moesten we wel hulp hebben van ouders. Met Kees Duijm, Erik Minderman en Fons van Osch hebbben we drie waardevolle leerkrachten. Fons is zelfs gebleven nadat zoon Stefan vorig jaar stopte. In de loop van de jaren hebben ook diverse andere ouders les gegeven. Verder prijzen we ons gelukkig met een groep ouders die waar je het ook maar vraagt hand- en spandiensten verlenen.

Wij vragen echter meer van hen als groep. Wij vragen hen mee te denken, te komen met ideeën, en als het even kan met initiatieven. Al lang en breed is gebleken dat we dit niet vergeefs doen. Ons enthousiasme is op een flinke groep (nooit groot genoeg) ouders overgeslagen en de club plukt de vruchten van hun inbreng. De facto is er dus al sprake van een integratieproces van ouders en de club. Wat ligt er nog meer in de lijn van dit proces dan dat je ouders de gelegenheid biedt, wellicht met enige restricties, mee te beslissen over de gang van zaken en als men dat wil uiteindelijk ook deel uit te maken van het bestuur. Nergens staat dat de opvolger van Anthony een schaker moet zijn.

Als we dit proces, los van de uitkomst, willen, moeten de nog verse statuten wel worden aangepast. Ik zou daar zondermeer voorstander van zijn.Peter Hamers